Privacy beleid PilotStudio

Dit privacy beleid beschrijft welke persoonsgegevens PilotStudio verzamelt (verwerkt) wanneer u zich online aanmeldt voor castings en/of deelname aan programma’s. Er wordt tevens uitgelegd hoe PilotStudio uw persoonsgegevens gebruikt, beschermt en met welke derde partijen zij uw persoonsgegevens deelt, welke keuzes u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met PilotStudio kunt opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

PilotStudio B.V. gevestigd te (1059 CH) Amsterdam aan de Pilotenstraat 21, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. PilotStudio produceert kwalitatief hoogwaardige televisieprogramma’s zoals liveshows, documentaires, entertainment shows, drama series, game shows en digital content.

Welke persoonsgegevens verzamelt PilotStudio en wanneer?

PilotStudio ’s vraagt u om bepaalde persoonsgegevens met haar te delen wanneer u zich aanmeldt of registreert voor castings of deelname aan programma’s die door PilotStudio ‘s worden geproduceerd al dan niet in opdracht van derde partijen.

Deze persoonsgegevens (kunnen) omvatten:

 • Naam, adres, woonplaats (NAW);
 • E-mailadres en/of (mobiel) telefoonnummer;
 • Geboortedatum en/of leeftijd;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Burgerlijke staat / relatiestatus;
 • Opleiding / beroep;
 • Gezinssamenstelling;
 • (Profiel)foto’s;
 • Audio- en video-opnames;
 • (Account)gegevens van persoonlijke accounts (o.a. social media accounts zoals Facebook, Twitter of Instagram account);
 • Hobby’s / interesses;
 • CV’s
 • Televisie verleden;
 • Redenen voor aanmelding(en) / algemene interesse in een programma;
 • Overige (persoons)gegevens die van belang zijn voor de selectie of deelname aan een van de programma’s;
 • Algemene (gebruik)gegevens over gebruik van websites, zoals gekozen taal, locatie- en (video)weergave-instellingen, onvolledige IP-adressen, datum en tijd van interacties en bezoek- en klikgedrag.

Afhankelijk van het soort casting of programma kan PilotStudio u vragen om aanvullende bijzondere persoonsgegevens met haar te delen zoals ras, etniciteit, seksuele geaardheid of medische gegevens. PilotStudio verwerkt deze gegevens alleen nadat zij hiervoor uw toestemming heeft verkregen.

Kinderen

Kinderen onder 16 jaar hebben schriftelijke toestemming nodig van ouders of wettelijke vertegenwoordigers wanneer zij zich willen registreren of aanmelden voor castings of programma’s. PilotStudio zal toestemming van ouders of wettelijk vertegenwoordigers controleren wanneer kinderen deelnemen aan castings of programma’s.

Hoe gebruikt PilotStudio uw persoonsgegevens?

PilotStudio gebruikt uw persoonsgegevens om uw aanmelding te verwerken, deze inhoudelijk te (laten) beoordelen, om een definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde kandidaten of deelnemers te kunnen (laten) maken, om u op de hoogte te houden van de voortgang en uitkomst van het casting- of selectietraject en om u te informeren over opnameperiodes en locaties.

PilotStudio gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de productie, uitzending en/of exploitatie van het programma.

PilotStudio kan daarnaast genoodzaakt zijn om bepaalde gegevens te gebruiken om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving of indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van geschillen of het laten uitvoeren van (accountants)controles en/of om misbruik of fraude (o.a. gebruik in strijd met gebruiksvoorwaarden of opgeven van onjuiste of misleidende informatie) te voorkomen.

PilotStudio kan uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zal u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hierover informeren en voor zover nodig hiervoor uw toestemming vragen.

Wettelijke grondslagen

PilotStudio baseert zich op bepaalde wettelijke grondslagen om uw persoonsgegeven te verwerken. Indien u zich aanmeldt voor of deelneemt aan een programma gaat u een overeenkomst aan met PilotStudio en heeft zij uw persoonsgegevens nodig om deze overeenkomst uit te voeren. U kunt PilotStudio toestemming geven om bepaalde gegevens (zoals bijzondere

persoonsgegevens) te verwerken en PilotStudio baseert zich tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals haar gerechtvaardigde belangen als bedrijf of om te voldoen aan een wettelijk vereiste.

Met welke partijen deelt PilotStudio uw persoonsgegevens?

PilotStudio deelt uw persoonsgegevens met:

o Haar opdrachtgevers, afnemers, klanten en andere derden die betrokken zijn bij het casting- en selectietraject zoals (televisie)omroepen of distributeurs voor zover dit nodig is om de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde kandidaten of deelnemers te kunnen (mede) bepalen en voor zover dit noodzakelijk is voor de productie, uitzending en/of exploitatie van een programma.

o Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens PilotStudio, bijvoorbeeld voor hosting, beheer en onderhoud van deze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse. Wanneer PilotStudio gebruik maakt van derden-dienstverleners, gaat zij een schriftelijke overeenkomst aan met deze partijen en zijn zij verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

o Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van de website of fraude te voorkomen; (iii) PilotStudio te kunnen verdedigen tegen claims.

o derden waarvoor u toestemming heeft verleend.

PilotStudio kan uw persoonsgegevens eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van haar bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek van de website op uw computer kunnen worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan de website kan de informatie die deze cookies kunnen verzamelen naar de servers van PilotStudio of derden worden teruggestuurd.

Er zijn verschillende soorten cookies die PilotStudio kan gebruiken. Technische cookies zorgen ervoor dat de website en onderdelen daarvan goed kunnen werken en functioneren. Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde instellingen en voorkeuren van gebruikers onthouden worden, bijvoorbeeld de door u gekozen instellingen voor locatie, taal en weergave. Analytische cookies zorgen ervoor dat PilotStudio of derden het bezoek aan de website kunnen meten, zodat de website en de inhoud daarvan kan worden verbeterd.

U kunt cookies altijd blokkeren of verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de wijze en mogelijkheden waarop van de website gebruik kunt maken.

Links en koppelingen (andere websites)

Het kan zijn dat de website van PilotStudio bepaalde links of koppelingen naar websites of social media netwerken van derde partijen bevat. PilotStudio draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en netwerken en de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze derden. Dit privacy beleid is niet van toepassing op het gebruik en verwerking van persoonsgegevens door deze derden. PilotStudio raadt u aan de privacy en cookie policies van deze derden te lezen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Beveiliging

PilotStudio maakt gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft).

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

U heeft het recht PilotStudio te vragen om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer u PilotStudio toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen neem dan contact op met PilotStudio.

Wijzigingen privacy beleid

Als PilotStudio dit privacy beleid wijzigt, zal zij de wijzigingen op haar website vermelden. Als PilotStudio de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt wijzigt, zal zij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd in juni 2020.

Vragen

PilotStudio verwelkomt uw vragen en opmerkingen. Indien u vragen heeft over dit privacy beleid, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen neem dan contact met PilotStudio op via email: info@pilotstudio.nl.